تبلیغات


دنیای مکمل قدرت واقعی را با ما تجربه کنید !

دنیای مکمل قدرت واقعی را با ما تجربه کنید !
پایگاه تخصصی بادی کلاسیک با مشاوره رایگان (تغذیه سالم - ورزش منظم) 
نویسندگان
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
نظر سنجی
لطفانظر خود را درمورد وبلاگ بدهید؟


صفحات جانبی

اختلال کم توجهی 

 توضیحکلی                                                                                                                                                                                                                            اختلالکمتوجهیـ بیشفعالیعبارتاستاز یکنوعرفتار خاصدر کودکانبهطوریکهاینکودکانتنها میتوانند برایمدتکوتاهیروییکموضوعخاصتمرکز کنند. ضمناً اینکودکانگاهیحرکاتو رفتار کنترلنشدهایرا بهطور ناگهانیاز خود بروز میدهند. البته بیشفعالیمیتواند وجود داشتهباشد یا نداشتهباشد. بهنظر میرسد کهایناختلالدر اختلالاتیادگیرینقشداشتهباشد و تخمینزدهمیشود حدود 10%-5% کودکانمدرسهایگرفتار ایناختلالباشند.                                                                                                                           • علایمشایع                                                                                                                                                                                                                     کودکرویصندلیمرتبمیجنبد و دستها و پاهایخود را تکانمیدهد. وقتیبهکودکگفتهمیشود کهبنشینید، فقطبه مدتکوتاهی رویصندلیبند میشود.حواسکودک بهراحتیپرتمیشود. قبلاز مطرحشدنکاملسؤال، کودکپاسخرا میدهد.                                                 کودکدر رعایتنوبتدر بازیو صفمشکل دارد. کودکدر اجرایدستورالعملها مشکلدارد.                                                                کودکقادر بهتمرکز روییککار یا بازیمشخصنیست. مرتباز یککار تمامنشدهمنصرفشده، بهکار دیگریمیپردازد.                                      در انجامبازی، بدونایجاد سروصدا، مشکلدارد  زیاد صحبتمیکند.                                                                                              وسطصحبتیا کار دیگرانمیپرد. بهنظر میرسد کهاصلاً گوشنمیدهد.چیزهایمورد نیاز برایانجامکارها را گممیکند.                                                          اغلبکارهایخطرناکانجاممیدهد بدوناینکهبهعواقبناگوار آنها توجهداشتهباشد.                                                                                                                                 • عللناشناختهاست. فرضیاتزیادیمطرحشدهاند، اما هیچیکتأیید یا رد نشدهاند. تصور بر ایناستکهمنشایآنبیولوژیکباشد.                                                                                                                                                                                                 • عواملافزایشدهندهخطرسابقهخانوادگیایناختلال                                                                                                                                                                                                         • عواقب مورد انتظار در بعضیاز موارد، رفتار غیرطبیعیکودکبههنگامبلوغکاملاً برطرفمیشود. در بعضیدیگر، بیشفعالیبا افزایشسنکاهشمییابد. اما تعدادیاز اینکودکاننهایتاً بهنوجوانانو بزرگسالانیمشکلدار تبدیلمیشوند.                                                                                                                                                                                             • عوارضاحتمالیامکاندارد مشکلات کودکدر طیزمانبرطرفنشوند. نهایتاً کودکوقتیبزرگمیشود ممکناستدر تحصیلموفقنباشد، یا اینکهرفتار ضداجتماعیو گاهیجناییاز خود بروز دهد امکاندارد کودکدر بزرگسالیدچار اختلالشخصیتشود    • • • درمان                                                                                                                          • اصولکلی                                                                                                                          درمانو مشاورهبهوالدینو کودکتوسطپزشکرفتار درمانیو شناختدرمانی. کودکخود در ایننوعدرمانها نقشمهمیرا بهعهدهدارد. او باید مواظبرفتار خود باشد، نقشمحولهرا بهخوبیایفا کند، و رفتار خود را ثبتکند. در یکطرحکلی، اساساینروشهایدرمانیبر راهبردهایتغییر رفتار نامطلوباستوار است. بهنظر میرسد کهترکیباینروشهایدرمانیبا داروها بهتریننتایجرا در کنترلعلایمبههمراهداشتهباشد. در خانهیکمحیطمتناسبو محدودیتهایکاملاً مشخصبرایرفتار کودکرا در نظر بگیرید. ضمناً باید از روشهایتربیتینیز بهطور مداومبهرهگرفت. اگر احساسمیکنید که نیاز بهکمکاز طرفافراد متخصصامر دارید مراجعهکنید. با معلمکودکتماسمستمر داشتهباشید. اگر کودکدر درسخود نیاز بهکمکبیشتریدارد، امکانآنرا فراهمکنید.                                                                                                                                                                                                                • داروها پزشکشما شاید تصمیمبگیرد داروهاییمثلمتیلفنیدات(ریتالین)، کهظاهراً اثر آرامشبخشدر کودکاندچار ایناختلالدارند، تجویز کند. اینداروها اثراتجانبیناخوشایندیدارند، از جمله: اختلالدر خواب، افسردگی، سردرد، معدهدرد، بیاشتهایی، و کاهشرشد.                                                                                                                                              • فعالیت  فعالیتکودکخود را حتیالمقدور در چارچوبمشخصیدر آورید.                                                                                                                                                              • رژیمغذایی                                                                                                                                                                                                                          رژیمغذاییمخصوصیپیشنهاد شدهاند: حذفکلیهافزودنیهایغذایی(ادویهجاتو غیره)، حذفمواد بهخصوصیاز رژیمغذایی، یا ویتامیندرمانیشدید. اغلبتحقیقاتپزشکیاشارهبهایندارند کهاینرژیمها برایتعداد بسیار کمیاز کودکانمفید هستند. اما بسیاریاز والدینتغییراتقابلتوجهیرا در رفتار کودکانخود پساز استفادهاز اینرژیمها گزارشکردهاند. شاید دلیلآناینباشد کهبا تهیهغذاهایمخصوصبرایکودک، ویاحساسمیکند کهتوجهبیشتریبهاو میشود. در مورد هرگونهرژیمغذاییمخصوصیکهبرایکودکخود در نظر دارید با پزشکخود مشورتکنید.                                                                                                                                                                                                             » » در اینشرایطبهپزشکخود مراجعهنمایید:                                                                                                                                                                                  اگر احساسمیکنید کودکتانعلایماختلالکمتوجهیـ بیشفعالی را دارد. اگر پساز شروعدرمانعلایمبدتر شوند.                                                                    اگر دچار علایمجدید وغیرقابل کنترل شده اید. داروهایمورد استفادهدر درمانممکناستعوارضجانبیبههمراهداشتهباشند

اضطراب 

توضیح‌ کلی‌                                                                                                                                                                                                                            اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ روی‌ دهد و بر طرف‌ شود، اما برای‌ بعضی‌ دیگر این‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در می‌آید. اضطراب‌ از نظر علمی‌ چندین‌ نوع‌ دارد: اضطراب‌ حاد ناشی‌ از موقعیتی‌ خاص‌، اختلال‌ در تطابق‌ یافتن‌ با شرایط‌ تازه‌، اختلال‌ اضطرابی‌ عمومی‌ شده‌، اختلال‌ هراس‌، اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌، ترس‌ مرض‌گونه‌ و اختلال‌ وسواسی‌ ـ جبری‌.                                                                                                                                                                                              • علایم‌ شایع‌                                                                                                                                                                                                                            احساس‌ اینکه‌ یک‌ اتفاق‌ نامطلوب‌ یا زیانبار به‌ زودی‌ رخ‌ خواهد داد.                                       خشک‌ شدن‌ دهان‌، مشکل‌ در بلع‌، یا خشونت‌ صدا                                                        تندشدن‌ تنفس‌ و ضربان‌ قلب‌، تپش‌ قلب‌                                                                      حالت‌ لرزش‌ یا پرش‌ عضلات‌                                                                                     انقباض‌ عضلات‌، سردرد، کمردرد                                                                               عرق‌ کردن‌، مشکل‌ در تمرکز،‌ منگی‌ یا غش‌، تهوع‌ ، اسهال ‌، کاهش‌ وزن، خواب‌آلودگی‌، کابوس، تحریک‌پذیری‌ ،‌ خستگی‌ ، مشکل‌ در حافظه‌ ، ناتوانی‌ جنسی‌                                                                                                                                                                   • علل‌                                                                                                                                                                                                                                     فعال‌ شدن‌ مکانیسم‌های‌ دفاعی‌ بدن‌ برای‌ مبارزه‌ یا فرار. ترشح‌ آدرنالین‌ از غدد فوق‌کلیوی‌ افزایش‌ می‌یابد، و موادی‌ که‌ از تجزیه‌ آدرنالین‌ در بدن‌ جمع‌ می‌شوند (کاتکول‌ آمین‌ها) نهایتاً بخش‌های‌ مختلف‌ بدن‌ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. تلاش‌ برای‌ پرهیز از اضطراب‌ خود موجب‌ اضطراب‌ بیشتر می‌شود.                                                                                                                                                                                                              • عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر                                                                                                                                                                                                           استرس‌ با هر منشاء (مثلاً مشکلات‌ اجتماعی‌ یا مالی‌      سابقه‌ خانوادگی‌ اضطراب‌                                                                                       خستگی‌ یا کار زیاد  وقوع‌ مجدد موقعیت‌هایی‌ که‌ قبلاً استرس‌زا بوده‌اند یا طی‌ آنها به‌ فرد آسیب‌ رسیده‌ است‌.        بیماری‌ جسمانی‌                                                                                                  تکامل‌طلبی‌ غیرمنطقی‌                                                                                          ترک‌ اعتیاد یا الکل‌                                                                                                                                                                                                                       • پیشگیری‌  از روش‌های‌ کسب‌ آرامش‌ یا مراقبه‌ برای‌ کاهش‌ استرس‌ بهره‌ بگ   به‌ فکر تغییر شیوه‌ زندگی‌ خود باشید تا استرس‌ کاهش‌ یابد.                                                                                                                                                                  • عواقب مورد انتظار   اضطراب‌ عمومی‌ شده‌ را می‌توان‌ با درمان‌ کنترل‌ کرد. غلبه‌ کردن‌ بر اضطراب‌ اغلب‌ موجبات‌ زندگی‌ بهتر و رضایت‌ بخش‌تری‌ را فراهم‌ می‌آورد.                                                                                                                                                                                 • عوارض‌ احتمالی‌    بروز اختلال‌ در روابط‌ اجتماعی‌ و شغلی‌  افزایش‌ ناگهانی‌ میزان‌ اضطراب‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ بروز حمله‌ هراس‌ و فرار از موقعیت‌ شود.      وابستگی‌ به‌ داروها  نامنظمی‌ ضربان‌ قلب‌                                                                                                                                                                                                                   • • • درمان‌                                                                                                                                                                                                                               • اصول‌ کلی‌                                                                                                                                                                                                                             بهتر است‌ تحت‌ بررسی‌ و درمان‌ از نظر موارد خاص‌ تهدیدکننده‌ یا منشاء استرس‌ که‌ در ناخودآگاه‌ شما است‌ ولی‌ وجود دارد، قرار بگیرید.                                                           به‌ فراگیری‌ روش‌های‌ کاهش‌ انقباض‌ ناخودآگاه‌ عضلانی‌ مثل‌ بازخورد زیستی‌ و روش‌های‌ کسب‌ آرامش‌ بپردازید.                                                                                                     به‌ ورزش‌ هوازی‌ (آئروبیک‌) به‌ طور منظم‌ بپردازید تا روح‌ و جسمی آماده‌ داشته‌ باشید.                                                                                                                                    • داروها   امکان‌ دارد داروهای‌ ضداضطراب‌ مثل‌ بنزودیازپین‌ها برای‌ مدتی‌ کوتاه‌ تجویز شوند.                     امکان‌ دارد از داروهای‌ ضدافسردگی‌ برای‌ اختلال‌ هراس‌ استفاده‌ شود.                                                                                                                                  • فعالی   فعالیت‌ خود را حفظ‌ کنید. فعالیت‌ بدنی‌ به‌ کاهش‌ اضطراب‌ کمک‌ می‌کند.   • رژیم‌ غذایی‌     باید از کافئین‌ و سایر مواد تحریک‌کننده‌ و الکل‌ پرهیز کرد .                                                                                     » » در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید                                                                                اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ اضطراب‌ را دارید و خوددرمانی‌ نتیجه‌ای‌ نداده‌ است‌.  اگر شما دچار احساس‌ ناگهانی‌ هراس‌ بیش‌ از حد شده‌اید  اگر دچار علایم‌ جدید و بدون‌ توجیه‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند

افسوردگی 

توضیح‌ کلی‌                                                                                                                                                                                                                            اختلال‌ دوقطبی‌ (اختلال‌ شیدایی‌ ـ افسردگی‌) عبارت‌ است‌ از اختلالی‌ که‌ در آن‌ خلق‌ بیمار دچار نوسانات‌ شدیدی‌ می‌شود، و ارتباطی‌ بین‌ خلق‌ بیمار و آنچه‌ که‌ واقعاًدر زندگی‌ بیمار رخ‌ می‌دهد وجود ندارد. سیر بیماری‌ بدین‌ نحو است‌ که‌ به‌ طور یک‌ در میان‌ ولی‌ نامنظم‌، یک‌ مدت‌ فرد دچار سرخوشی‌ و فعالیت‌ زیاد بدون‌ توجیه‌ است‌ (شیدایی‌) و به‌ دنبال‌ آن‌ دچار افسردگی‌ شدید می‌شود، و این‌ سیکل‌ به‌ همین‌ منوال‌ ادامه‌ پیدا می‌کند. در بین‌ شیدایی‌ و افسردگی‌، دوره‌ای‌ از رفتار طبیعی‌ (ممکن‌ است‌ کوتاه‌ باشد یا حتی‌ چند سال‌ طول‌ بکشد) وجود دارد.                                                                                                                                        • علایم‌ شایع‌                                                                                                                                                                                                                            شیدایی‌                                                                                                           افزایش‌ انرژی‌؛ سرخوردگی‌ و نئشگی‌ در بیمار                                                               بیمار صبح‌ زودتر و زودتر از خواب‌ برمی‌ خیزد (در مواردی‌ بیمار ممکن‌ است‌ حتی‌ 4-3 روزنخوابد)      حواس‌ بیمار خیلی‌ زود از یک‌ کار پرت‌ می‌شود و بسیار بی‌قرار است‌ (امکان‌ دارد این‌ مسأله‌ باعث‌ کاهش‌ بازده‌ کاری‌ شود). فرد پروژه‌های‌ جدید را با اشتیاق‌ فراوان‌ آغاز می‌کند، ولی‌ ندرتاً آنها را به‌ پایان‌ می‌برد.                                                                                           امکان‌ دارد بیمار شروع‌ به‌ ولخرجی‌ کند.                                                                      امکان‌ دارد بیمار شریک‌های‌ جنسی‌ متعدد اختیار کند.                                                                                                                                                                           بیمار اغلب‌ تحریک‌پذیر است‌ و دچار حملات‌ عصبانیت‌ می‌شود.                                           صحبت‌ کردن‌ بیمار سریع‌، خشن‌، و غیرمنطقی‌ می‌شود.                                                  امکان‌ دارد بیمار فکر کند که‌ توانایی‌های‌ خیلی‌ زیادی‌ دارد( خود بزرگ‌بینی‌)                            امکان‌ دارد بیمار غذا خوردن‌ را فراموش‌ کند و وزن‌ وی‌ کم‌ و خستگی‌ بر وی‌ عارض‌ شود.            امکان‌ دارد بیمار به‌ یک‌ باور نادرست‌ و غیرقابل‌ تغییر از اهمیت‌ و بزرگی‌ خود برسد و فکر کند که‌ می‌تواند کارهای‌ خطرناک‌ انجام‌ دهد. افسردگی‌                                                            امکان‌ دارد بیمار به‌ طور فزاینده‌ای‌ گوشه‌ نشینی‌ اختیار کند؛ خوابش‌ مختل‌ شود؛ و صبح‌ها دیر از رختخواب‌ بر خیزد.                                                                                                                                                                                                                       امکان دارد بیمار دراتاقش‌ بماند، و از رو به‌ رو شدن‌ با دنیای‌ بیرون‌ واهمه‌ داشته‌ باشد؛ یا در واقع‌ عزت‌ نفس‌ نداشته‌ باشد.                                                                                       غفلت‌ از رسیدگی‌ به‌ خود                                                                                       کاهش‌ میل‌ جنسی‌                                                                                              کاهش‌ سرعت‌ صحبت‌ کردن‌ و کند شدن‌ حرکات‌                                                           افزایش‌ تصورات‌ در مورد وجود مشکلاتی‌ که‌ واقعاً وجود ندارند.                                           نگرانی‌ بیش‌ از حد در مورد بیماریهایی‌ که‌ واقعاً وجود ندارند.                                                                                                                                                                    • علل‌                                                                                                                                                                                                                                     ناشناخته‌ است‌. عوامل‌ زیست‌شناختی‌، روانی‌، و ارثی‌ همگی‌ ممکن‌ است‌ نقش‌ داشته‌ باشند. امکان‌ دارد استرس‌ زیاد یا مرگ‌ یکی‌ از نزدیکان‌ باعث‌ ظهور ناگهانی‌ شیدایی‌ یا افسردگی شود.                                                                                                                        • عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر                                                                                    سابقة‌ خانوادگی‌ این‌ اختلال‌                                                                                                                                                                                                          • پیشگیری‌                                                                                                        هیچ‌ داروی‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ از آن‌ وجود ندارد.                                                                                                                                                                              • عواقب‌ مورد انتظار                                                                                               ممکن‌ است‌ بتوان‌ این‌ اختلال‌ را با درمان‌ دراز مدت‌ که‌ باعث‌ کاهش‌ دفعات‌ و شدت‌ حملات‌ شیدایی‌ و افسردگی‌ می‌شود، تا حد زیادی‌ کنترل‌ کرد و سلامت‌ فرد را به‌ حد نزدیک‌ به‌ طبیعی‌ رساند. بسیاری‌ از مدیران‌، دانشمندان‌، و افراد سرشناس‌ دچار این‌ اختلال‌ بوده‌اند.                                                                                                                                        • عوارض‌ احتمالی‌                                                                                                 عود بیماری‌، به‌ خصوص‌ با قطع‌ دارو                                                                            از دست‌ دادن‌ شغل‌؛ بروز مشکلات‌ در زندگی‌ مشترک‌                                                     عدم‌ رو به‌ بهبود گذاشتن‌ اختلال‌                                                                               خودکشی‌                                                                                                                                                                                                                                • • • درمان‌                                                                                                                                                                                                                               • اصول‌ کلی‌                                                                                                                                                                                                                             - گرفتن‌ شرح‌ حال‌ و انجام‌ معاینه‌ توسط‌ پزشکان‌ (گاهی‌ روانپزشک‌)                                    - روان‌درمانی‌ یا مشاوره‌ همراه‌ با درمان‌ دارویی‌ بهترین‌ نتایج‌ را در بر دارد.                              - برای‌ مواردی‌ که‌ علایم‌ شدید هستند، ممکن‌ است‌ لازم‌ باشد بیمار در بیمارستان‌ یا مرکز درمانی‌ بستری‌ شود.                                                                                            - امکان‌ دارد در مورد بیمارانی‌ که‌ به‌ دارو جواب‌ نمی‌دهند، از شوک‌ (ECT) استفاده‌ شود.          - رژیم‌ دارویی‌ باید دقیقاً رعایت‌ شود. ضمناً باید به‌ طور منظم‌ به‌ پزشک‌ معالج‌ مراجعه‌ شود تا اثربخشی‌ درمان‌ و اثرات‌ جانبی‌ احتمالی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرند.                                       - هیچگاه‌ وقتی‌ احساس‌ کردید حالتان‌ بهتر شده‌ است‌، دارو را قطع‌ نکنید. این‌ کار ممکن‌ است‌ باعث‌ عود بیماری‌ شود که‌ شاید به‌ دارو خوب‌ جواب‌ ندهد.                                                - با کمک‌ مشاوره‌ می‌توانید روشهای‌ کنار آمدن‌ با این‌ اختلال‌ را فراگیرید. اعضای‌ خانواده‌ باید بتوانند علایم‌ پیش‌ درآمد وقوع‌ حمله‌ را بشناسند و چگونگی‌ کمک‌ به‌ فرد بیمار را فرا بگیرند.                                                                                                                               • داروها                                                                                                             پزشک‌ شما ممکن‌ است‌ لیتیم‌، والپروییک‌ اسید، یا کاربامازپین‌ (تگرتول‌) تجویز کند. برای‌ علایم‌ شدیدتر ممکن‌ است‌ تجویز یک‌ داروی‌ ضد روان‌پریشی‌ ضروری‌ باشد.                                                                                                                                                           • فعالیت‌                                                                                                           فعالیت‌های‌ روزانه‌ خود را حتی‌ اگر تمایل‌ ندارید، ادامه‌ دهید.                                                                                                                              • رژیم‌ غذایی‌    یک‌ رژیم‌ طبیعی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید، حتی‌ اگر اشتها ندارید. امکان‌ دارد مکمل‌ ویتامین‌ها و مواد معدنی‌ لازم‌ باشد. پزشکتان‌ ممکن‌ است‌ به‌ شما توصیه‌ کند که‌ از مصرف‌ کافئین‌ پرهیز کنید، زیرا کافئین‌ یک‌ مادة‌ تحریک‌کننده‌ است‌.                                                                                                                                » » در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید                                                                                                                                 اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دارای‌ علایم‌ افسردگی‌ یا سرخوشی‌ هستید.                اگر فکر خودکشی‌ به‌ سرتان زده‌ است‌ یا احساس‌

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به سایت بادی کلاسیک نه وبلاگ من بلکه وبلاگ همه ی ورزشکاران جوان و کاربران عزیز خوش آمد می گویم.
مشخصات شما

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by zirebaran.org

IranSkin go Up


بک لینک طراحی سایت